Mahkeme kararı: İşyeri hekimlerinin bilgileri TTB ile paylaşılmalıdır

Mahkeme kararı: İşyeri hekimlerinin bilgileri TTB ile paylaşılmalıdır

Kocaeli Tabip Odası olarak ilimizde odamız onayı olmadan işyeri hekimliği yapılması ve kocaeli SGK İl Müdürlüğünün İSG Katip’ten onay verdiği hekimlerin listesini odamıza vermemesi üzerine, 2017 yılında oda olarak Çalışma Bakanlığına dava açmıştık. Daha sonradan Kocaeli Tabip Odası'nın açtığı dava ile bu konuda TTB’nin aynı konuda açtığı davalar birleştirilmişti. Şimdi bu alınan karar ile işyeri hekimlerinin tabip Odası üyesi olması zorunluluğu bir kez daha hukuken tescil edilmiş oldu.İlerleyen süreçte odamız işyeri hekimlerinin özlük ve mesleki hakları konusunda idari ve hukuki tüm adımları atmaya ivedilikle devam edecektir. Aynı zamanda işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımıza , alınan bu karar ile daha fazla örgütsel ve mesleki destek verme konusundaki azim ve kararlılığımızda artarak devam edecektir.


İşyeri hekimlerinin çalışma bilgilerinin Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile paylaşılmasından kaçınılması üzerine açılan davada İdare Mahkemesi TTB’yi haklı buldu.
 
TTB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan işyeri hekimlerinin çalışma bilgilerini talep etmiş ancak Bakanlık bu bilgileri paylaşmayı reddetmişti.
 
TTB’nin hekimlerle ilgili bilgilere sahip olması, 6023 sayılı TTB Yasası uyarınca üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için zorunlu olduğundan ve Bakanlık ile yapılan görüşmeler de sonuç vermediğinden Merkez Konseyi tarafından Ankara İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştı. 
 
Ankara 13. İdare Mahkemesi’ndeki yargılama sonunda “…işyeri hekimliği yapmakta olan hekimlere ait bilgilerin "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde bulunduğu, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun 7'nci maddesinin mesleğini serbest olarak icra eden tabiplerin il veya bölge tabip odasına üye olma yükümlülüğünün bulunduğuna ilişkin açık hükmü karşısında istenilen bilgilerin "açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi" niteliğinde olmadığı, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun "Bilgi Edinme Hakkının Sınırları" başlıklı dördüncü bölümündeki bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutulan diğer bilgi ve belgeler kapsamında da yer almadığı görülmektedir.
 
Bu durumda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca işyerlerinde yetkilendirilen iş yeri hekimlerinin yetkilendirme bilgilerinin davacı odayla paylaşılmamasına yönelik işlemde hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır…” gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir. 
 
Bugün (13.07.2018) çıkan Mahkeme Kararının Bakanlığa tebliğ edilmesinden itibaren en geç 30 gün içinde, işyeri hekimlerinin çalışma bilgileri ve süreçte meydana gelen değişikliklerin Türk Tabipleri Birliği ile paylaşılması zorunludur.