TTB Etik Kurul Çalıştayı Konu Önerisi

TTB Etik Kurul Çalıştayı Konu Önerisi

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

TTB Etik Kurulu, gerek hekimlere ve sağlık hizmet sunucularına, gerekse sağlık dışı tüm taraflara ve topluma kılavuzluk yapacak etik bildirgeleri hazırlamak amacıyla 2008 yılında uzmanlık derneklerinin de katıldığı bir Çalıştay düzenlemiştir. Aynı yıl Dünya Tabipler Birliği’nin bildirgeleri ile alana ilişkin uluslararası sözleşmeler, bildirgeler ve tavsiye kararları göz önüne alınarak Çalıştay Sonuç Raporunu yayınlamıştır.

 

Geçen on yıllık dönemde hekimlik ve sağlık ortamında değişen süreçler etik bildirgeleri güncellemeyi gerektirmektedir. Bu amaçla Kasım-Aralık aylarında yeni bir çalıştay yapılması planlanmaktadır. Çalıştay hazırlıklarına dayanak olması için Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporunu (http://www.ttb.org.tr/kutuphane/etik_bildirgeler.pdf) inceleyerek alanınızla ilgili gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini düşündüğünüz metinlerin başlılarını 30 Haziran 2018 tarihine kadar ttb@ttb.org.tr adresine göndermenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber